AmaderShomoy.com

weGbwcK RvgvqvZi m ZvM KiZ ne: GBP wU Bgvg

RyjKvibvBb RvwK: msKU mgvavb weGbwc bxi msjvci D`vM bIqvi h  Avnevb RvwbqQb ZvZ miKvii Zid _K RvgvqvZi m ZvM Kivi kZ Ryo w`qQb cavbgxi ivRbwZK Dc`v GBP wU Bgvg|

wewewm evsjvK G welq GBP wU Bgvg ejb, miKvi Ges cavbgx kL nvwmbvi Zid _K AvMB ejv nqQ eZgvb AvBb-ksLjv cwiwwZ wbqY Kiv Avgv`i c_g KvR|...

RootsAmaderShomoy.com

English News
 • 'Boosting trade first challenge'


  Desk Report :  Commerce Minister Tofail Ahmed says his first job will be to boost trade and develop good relations with business.

  "

 • New ministers join office


  Desk Report : A number of newly inducted ministers of the 10th parliament joined office today, a day after they were sworn in by President Abdul Hamid.

  "

 • Habibur Rahman passes away

  Desk Report: Former Chief Justice Muhammad Habibur Rahman has passed away at a hospital in Dhaka City. He was 85. He died at the hospital after being taken there following complaints of illness, hospital sources told...."

 • "
 • Another beating


  Sheikh Hasina plans to hang on to office after an electoral farce

  Ashraf Islam : IT IS becoming hard to know whether Sheikh Hasina, Ba...."

 • "
 • Russia endorses AL, criticises BNP boycott


  Desk Report: Russia has endorsed Bangladeshs parliamentary elections and thrown its weight behind the Awami League that is set to form government at a time when Sheikh Hasina is desperately l...."

 • "
  weGbwc KLbvB mwnsm Av`vjb Kiwb| memgq Rbm Av`vjb I Kgm~wP w`qQ weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqvi G ee Avcwb mg_b Kib?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  wKU Avmi weGbwci Avkvm Pvq KZc


  Gg G Avnv` kvnxb: evsjv`k wU-UvqwU wekKvcmn AvRvwZK wKUi Avmb Avmijvi Ici _K AwbqZv KvUvZ evsjv`k wKU evW ...

  BBD cvjvgU evsjv`k wbq weZK enwZevi


  wbR^ cwZe`K: evsjv`ki mvwZK wbevPb wbq BDivcxq cvjvgUi m`miv enwZevi weZK Kieb|...

  Lvj`vi ee mgmv mgvavbi w`Kwb`kbv bB


  wbR^ cwZe`K: msev` mjb `qv weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqvi  ee  mgmvi mgvavbi Kvbv BwZ bB ej gb ...
  m` cv msev`
 • weGbwci BwZevPK ivRbwZK Kkj
 • Avey mvB`: wbevPbi ci c_g msev` mjb weGbwci 

  Pqvicvmb eMg Lvj`v wRqv Zvi `ji cieZx Kgm~wPi evcvi wK aibi NvlYv `q Zv wbq cևZKi ga wQj evcK Kbv Rbv|

 • iveevi DcRjv wbevPbi Zdwmj
 • wbR^ cwZe`K: iveevi DcRjv cwil` wbevPbi Zdwmj NvlYv Kie wbevPb Kwgkb (Bwm)|

 • BbwKjve mv`Ki wei AvBwmwU Gv gvgjv, Awdm wWwe
 • Gg G Avnv` kvnxb: `wbK BbwKjvei mv`K G Gg Gg evnvDwχbi wei ivRavbxi Iqvix _vbvq gvgjv nqQ|

 • Pvi eQi 3.61 wewjqb FY MnY
 • RyjKvibvBb RvwK: m my`i KviY e`wkK FYi cwZ SuzKQ evsjv`ki emiKvwi LvZ|

 • wMZ Avmb weRqx hviv
 • wbR^ cwZe`K: MZ 5 Rvbyqvwi `kg RvZxq msm` wbevPb 5 Rjvq bvkKZv I mwnsmZvi NUbvq wMZ 7 Avmb enwZevi fvUMnY AbywZ nqQ|

 • eov-7 Avmb Rvcv cv_x weRqx
 • eov cwZwbwa: eov-7 (MveZjx-kvRvnvbcyi) Avmb MveZjx DcRjvi wMZ 46wU K`i fvU MnYi ci MYbv kl RvZxq cvwUi (Rvcv) cv_x AvWfvKU AvjZvd AvjxK emiKvwifve weRqx NvlYv Kiv nqQ|

 • ^Z cv_x ^cb weRqx
 • hkvi cwZwbwa: hkvi-5 (gwbivgcyi) Avmbi 122wU K`i emiKvwi djvdj weRqx nqQb ^Z cv_x ^cb fvPvh|

 • WmwUwbi 51 RbK Avmvwg Ki PvRwkU Abygv`b
 • wbR^ cwZwbwa: WmwUwb Kjvixi m RwoZ mveK mbv cavb nvib-Ai-iwk` I eevcbv cwiPvjK iwdKyj Avwgbmn gvU 51 RbK Avmvwg Ki gvgjvi PvRwkU `vwLji Abygv`b w`qQ `ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K)|

 • wekl UvBeybvj nvwiwi nZvKvi wePvi i
 • AvRvwZK W: jevbbi cvb cavbgx iwdK nvwiwiK nZvi AwfhvM PviRb ewi wePvi ` nM-G RvwZmsN-mgw_Z UvBeybvj i nqQ|

 • Avjg gviv Rvjg miKviK DrLvZ KiZ ne
 • UvvBj cwZwbwa: KlK kwgK RbZv jxM cavb Avyj Kv`i wmwKx exi Dg ejQb, G miKvi Avjg gviv Rvjg miKvi|

 • msiwZ Avmbi gbvbqb wKbjb wKvi
 • wbR^ cwZe`K: `kg RvZxq msm`i msiwZ bvix Avmb AvIqvgx jxMi gbvbqb dig q KiQb RvZxq msm`i wKvi W. wkixb kviwgb Payix|

 • gvnv`cyi Rwg RvwjqvZ Pi mvb cqQ wmAvBwW
 • BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxi gvnv`cyi GKwU ckv`vi fwg RvwjqvZ Pi mvb wgjQ|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  cv mZz `ybxwZi Awfhy gvkviid cyiZ


  RyjKvibvBb RvwK: `xN mvZ gvm IGmwWZ _vKvi ci cv mZz `ybxwZi cavb Awfhy mwPe gvkviid nvmb fzuBqvK bZzb Ki cvBfUvBRkb Kwgkb Gi Pqvigvb Ki cyiZ Kij miKvi|
  mvgevi Rbckvmb gYvjqi GK wew߇Z GB Z_ Rvbvbv nq|
  cv mZz `ybxwZi mvZ Avwfhy`i ga AbZg njb GB gvkviid nvmb fzuBqv| cv mZz `ybxwZZ RwoZ _vKvi Aciva 2012 mvji 17 wWm^i `ybxwZ `gb

  msLvjNy`i Ici nvgjv Ges weGbwci `vq

  gvngy` mvw`K : evsjv`k mv`vwqK mxwZi PgrKvi bRxi ...

  gyLcv LyuR cvQ bv weGbwc : K_v ejjB MdZvi!

  W wicvU: `vwqZ cvIqvi ciciB cywjk I AvBbkLjvevwnbxi ...

  gvqi Pq GwMq Rq, wcwQq ZviK

  W wicvU : dmeyK dvb cR mRxe IqvR` Rq GwMq AvQb ...

  kL nvwmbvK Awfb`b RvwbqQ ivwkqv

  RvbvZzj di`m : ZZxqevii gZv cavbgx wbevwPZ ......

  dLijK mivZ Lvj`vK ZviKi Abyiva

  BmgvCj mvBb Bgy : 5 Rvbyqvwii GKZidv wbevPbi AvM ...

  C` wgjv`ybex wbq gnkLvjxZ MvDwmqv-ndvRZ msNl

  KevRvi cwZwbwa : KevRvii gnkLvjx DcRjvi gvZvievwo BDwbqb C` wgjv`ybexK wbq MvDwmqv KwgwUi m ...

  gvbylK ivq cևqvRb wj PvjvZ ne

  `jvqvi nvmBb : `kg RvZxq msm` wbevPb wMZ 392wU ...

  di wKvi nQb wkixb kviwgb

  nvwjg gvnv` : beg RvZxq msm`i wKvi W. wkixb kviwgb ...

  msLvjNy nvgjvKvix`i `vg~jK kvwi w`Z ne: W. Kvgvj

  hkvi cwZwbwa: MYdvivg mfvcwZ W. Kvgvj nvmb ejQb, ...

  _gK MQ wekwe`vjq fwZ cixv

  AvjgMxi wmwKx: cvewjK wekwe`vjq jvZ wkv_x`i fwZ ...

  ^Ygw`i Awfhvb fviZK weևUb mvnvh KiwQj!

  ivwk` wiqvR: Acvikb ey vi fviZi BwZnvm AvRI GK weZwKZ ...

  evsjv`ki cwiwwZ fviZi Rb D؇Mi

  Gg G Avnv` kvnxb: evsjv`k Pjgvb mwnsmZv, mxgv DRbv ...

  cavbgxi mvnvh cjb mB Kvkg gvjv

  kvwnbyi ingvb euvab, Cki`x _K: gywhyi wZ-weRwoZ Cki`xi wewewm evRvi Gi icKvi mB Aveyj Kvkg ...

  cywjwk ndvRZ mvb cme

  Gm,Gg mwn`yj Bmjvg, jvjgwbinvU _K: jvjgwbinvU KvjxM alYi ^xKvi GK gwnjv cywjk ndvRZ Kbv mvb ...

  gwZqvi wei wbevPb Kivq KlK jxM bZv ewnvi

  BmgvCj mvBb Bgy : KlK jxMi K`xq mn-mfvcwZ ew`Dvgvb ...

  MvcxevM Qq Lyb : GLbv aiv cowb RwoZiv, cvYfq jywKq AvQ cwievi

  nvwjg gvnv` : ivRavbxi MvcxevM GjvKvq Kw_Z cxi jyrdi ...

  Lvj`v wRqv myBWbi iv`~Zi m eVK

  wbR^ cwZe`K: weGbwci Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqvi ......

  cwZgx cjKi dmeyK Iqvj

  ivwk` wiqvR: `kg msm`i cwZgx wnme kc_ bIqvi AvM ...

  `ywZKvixivB msLvjNy

  hkvi cwZwbwa: Avcbviv msLvjNy bb, `ywZKvixivB msLvjNy ...

  gv_v wbPy Ki cvq nuU wZma XyKjb `xcy gwb

  mvfvi cwZwbwa: MZ miKvi wQjb cfvekvjx gx| `vcUI ......

  vU dvb cywjki mev

  wbR^ cwZe`K: XvKv gnvbMi emevmiZ bvMwiK`i AbjvBb ...

  gyxM AvjxM Kgxi Avyj KU w`qQ cwZc AvjxM Kgxiv

  bvw`g gvngy`, gyxM _K : gyxM m`i DcRjvi UiKx Mvg knx`yj Bmjvg gvgyb (35) bvgi GK AvjxM Kgxi ......

  Mg KvjvevRvwii `vq Av. jxM bZv KvivMvi

  SvjKvwV cwZwbwa: 3 nvRvi ev Mg KvjvevRvwii AwfhvM ...

  `o gvm ci K`xq Kvhvjq weGbwci Abyvb

  wbR^ cwZe`K: `xN `o gvm ci gjevi `ji K`xq Kvhvjq ...

  Kvi dj K Lvq ?

  ivwk` wiqvR : c_g Avjvi AbjvBb Rwici djvdj wbq ck wQj AbK w`bi| AvR wKQy Rwici djvdj GLvb Zyj ...

  AvcwbI evbvZ cvib KvKvKvjv

  ivwk` wiqvR: AvcwbI GLb evbvZ cvib KvKvKvjv| KviY ......

  weGbwc Av`vjb e_ nq we`kx`i KvQ aibv : Avgy

  Avkivd Bmjvg : Av`vjb e_ nq weGbwc GLb we`kx`i ...

  agxq ivRbxwZi myweavfvMx eo `jjv

  mvBd bvwmi: ^vaxbZvi 43 eQi cvi nq MjI wVK Kvb c_ ...

  iv G `vq GovZ cvi bv : myiwZ

  W wicvU : AvIqvgx jxMi Dc`v cwil` m`m myiwZ ......

  myiwZ mbmn 15 Rbi wei Av`vjZ gvgjv

  gmygx eMg,mybvgM:mybvgM-2 Avmbi Ggwc mveK ijgx ...

  miKvii eaZv Pvj Ki Av`vjZ wiU Kieb bvRgyj `v

  Gg G Avnv` kvnxb: kL nvwmbvi bZZvaxb miKvii eaZv ...

  RvgvqvZ njv wbcv fvBivm, Zv`i wbg~j KiZ ne

  Avj-Avjgx Avbvg: m` mgv `kg RvZxq msm` wbevPbK LRyii ...

  WcywU wKvii c` PvBe RvZxq cvwU

  wbR^ cwZe`K: RvZxq msm` WcywU wKvii c` PvBe RvZxq ...

  evsjv`ki cvk evOvwj`i wbq Avjv`v iv Pxbi mg_b

  wbR^ cwZe`K: evsjv`k I fviZ emevmKvix evOvwj`i wbq GKwU Avjv`v RvwZiv MVbi D`vM bIqv nj Pxb ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>